VIRA | Advocaten met kennis van techniek
| |

ALV VIRA (reservedatum) 31 augustus 2021

31.08.2021

VIRA klaar voor keurmerk orde

Advocaten die lid zijn van een door de NOvA erkende specialisatievereniging mogen het betreffende beeldmerk (logo) voeren en kunnen ook in het rechtsgebiedenregister hun lidmaatschap vermelden (en zodoende ook het specialisme bekrachtigen).
 
Deze Algemene Ledenvergadering gaat over de goedkeuring van de VIRA als specialisatievereniging bij de Orde van Advocaten onder het Reglement keurmerk specialisatieverenigingen. Na intensief overleg met diverse partijen (NOvA, notaris, etc.) zijn we gekomen tot een uitgewerkt voorstel dat we tijdens deze vergadering graag met jullie bespreken en vervolgens kunnen goedkeuren. Dit voorstel omvat onder meer het wijzigen van de statuten en het opstellen van een kwaliteitsreglement. Het formuleren van een jaarplan met diverse activiteiten ter bevordering van de deskundige beroepsuitoefening volgt daarna. De conceptversies hiervan zijn met de NOvA gedeeld en daarop is een voorlopig/indicatief akkoord gevolgd.
 
Om de erkenning als specialisatievereniging door de NOVA te effectueren is de statutenwijziging nodig en de goedkeuring van het (nu nog concept) kwaliteitsreglement. Op de agenda van deze ALV dus :

  • statutenwijziging
  • goedkeuring kwaliteitsreglement.

 
De vergadering is online en om 17:00 's middags op dinsdag 24 augustus en een reservedatum op dinsdag 31 augustus, zelfde tijd. De vergadering van dinsdag 31 augustus gaat door indien we op de 24e qua aanwezige leden niet het quorum halen. Natuurlijk laten we dat zsm weten.
 
We realiseren ons dat dat voor enkelen nog in de zomervakantieperiode valt, maar op deze manier kunnen we mee in de vergadercyclus van de Orde nog in september en hoeft de erkenning van onze specialisatie niet langer op zich te laten wachten.
 
Ben je er (online) bij? Meld je aan via de link, dan sturen we je op tijd de deelname link voor de online hotspot. 

ALV VIRA - di 24 augustus 2021 - online - 17:00


AGENDA


1. Opening en vaststellen agenda

2. Mededelingen

3. Wijziging statuten

De concept versie van de gewijzigde statuten vind je hier; de wijzigingen betreffen de artikelen die de specialisatie en deskundigheid van de advocaten / leden VIRAbevorderen: STATUTEN VIRA CONCEPT 2021

4. Goedkeuring Kwaliteitsreglement

De concept versie van het opgestelde kwaliteitsreglement vind je hier: KWALITEITSREGLEMENT VIRA CONCEPT 2021 


5. WVTTK


6. Sluiting